×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Osnovni pravac razvoja sistema otkopavanja ležišta uglja podzemnim sistemom usmeren je ka uvođenju i unapređenju metoda širokih čela sa kompleksnom mehanizacijom. Međutim, u pojedinim ležištima prirodno-geološki uslovi eksploatacije ne omogućavaju primenu ove metode, te se iznalaze druga specifična rešenja otkopav...

By Mirko Ivković

Putna infrastruktura predstavlja okosnicu razvoja i funkcionisanja svih mogućih ljudskih, privrednih i trećih tokova. Zato, kroz ovaj rad, žele se istaknuti neke vrijednosti koje su bitne za planiranje, projektovanje i građenje puteva, a tiču se upravljanja datog projekta. Posebno, pa čak i intenzivno, vrši se vrednovanje okolinskog inžinjer...

By Rašid Hadžić, Mirza Pozder, Žanesa Ljevo

01.06.2011. Original scientific article Environment
TERMOENERGETSKA POSTROJENJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Eksploatacija termoenergetskih postrojenja ima za posljedicu emisiju i imisiju, uz odlaganje otpadnih produkata u vazduh, vodu i zemljište. Prateći rezultat njihovog rada predstavlja smanjenje kvaliteta životne sredine i povećanje učešća kratkotrajnih ili dugotrajnih uticaja ispuštanja zagađivača. Bilo kakvo smanjenje i ogranič...

By Zdravko Milovanović, Svetlana Dumonjić-Milovanović, Jovan Škundrić

U zavisnosti od klase radioaktivnog otpada primjenjuju se različiti modeli predhodne obrade radioaktivnog otpada do konačnog odlaganja. U radu je data osnovna klasifikacija radiaktivnog otpada te osnovne faze prethodne obrade kao i modeli konačnog odlaganja radioaktivnog otpada. Takođe, dat je način konačnog odlaganja radioaktivnog otpada koji nast...

By Almir Šabović, Jasmin Isabegović, Azra Okić

01.06.2011. Professional paper Environment
MONITORING UGLJEN MONOKSIDA U VAZDUHU GRADA BIJELJINE

Ugljen monoksid je neorgansko jedinjenje ugljenika, i spada u grupu neutralnih oksida, koji ne reaguje sa vodom, kiselinama i bazama. Jake je citotoksičnosti za živa bića, jer spada u grupu hemijskih zagušljivaca i najvećih zagađivača vazduha. Nastaje u toku nepotpune oksidacije organskih materija. Izduvni gasovi motora sa unutrašnjim...

By Neđo Đurić, Radenko Babić, Perica Đuran, Mira Vidaković

U radu se razmatra problem definisanja optimalne koncepcije realizacije objekta MHE sa aspekta izbora varijante u okviru već definisanog prostora. Za izabrane kvalitativne i kvantitativne karakteristike određuju se relativni težinski koeficijenti kombinacijom AHP (Analitical Hierarchial Process), Saatyeve skale i primarno defininisanih vrijednosti ...

By Zdravko Milovanović, Darko Knežević, Aleksandar Milašinović, Svetlana Dumonjić-Milovanović

U radu se razmatra problem definisanja optimalne koncepcije realizacije objekta MHE sa aspekta izbora varijante u okviru već definisanog prostora. Za izabrane kvalitativne i kvantitativne karakteristike određuju se relativni težinski koeficijenti kombinacijom AHP (Analitical Hierarchial Process), Saatyeve skale i primarno defininisanih vrijednosti ...

By Zdravko Milovanović, Darko Knežević, Aleksandar Milašinović, Svetlana Dumonjić-Milovanović

Izvorište prirodne izvorske vode „Nevra“ se nalazi na padinama Bitovnje planine koja zajedno sa drugim visokim planinama Vranice pripada „srednjebosanskom škriljavom gorju“ u središnjim Dinaridima Bosne i Hercegovine. U ovim planinama sa alpskom klimom i visinama preko 2.000 metara sudaraju se hladne sjeverne i tople mediteranske struje što omoguća...

By Ferid Skopljak

01.12.2011. Professional paper Environment
ANALIZA DIMNIH GASOVA IZ PROCESA SAGOREVANJA SLAME

Nekontrolisano zagađenje planete i ograničenost upotrebe fosilnih goriva primorava čovečanstvo na upotrebu alternativnih izvora energije, kao i razvoj novih tehnologija kojima bi se smanjila emisija polutanata i sprečilo dalje zagađenje životne sredine. Biomasa danas predstavlja najviše korišćen izvor od svih obnovljivih izvora energije. Pri sagore...

By Mira Vidaković

SO2, NOx i CO predstavljaju najznačajnije polutante na osnovu kojih se može ocjeniti kvalitet vazduha. Na području grada Bijeljine najveći izvori emisije ovih gasova su sredstva za toplifikaciju i saobraćaj. Na teritoriji grada postavljene su tri mjerne stanice, od kojih je jedna sa automatskim monitorima i opremom za praćenje osnovnih meteorološki...

By Neđo Đurić, Radenko Babić, Perica Đuran, Mira Vidaković