×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

Pouzdanost je sposobnost elemenata, odnosno sistema da ispunjava svoje funkcije u određeno vrijeme. Razlikujemo sledeće blok-šeme sistema: • Sa serijskom vezom elemenata, • Sa paralelnom vezom elemenata, • Sa kombinovanom serijsko-paralelnom vezom elemenata • Sa kombinovanom paralelno-serijskom vezom elemenata U radu se daj...

By Dimšo Milošević, Miro Maksimović

Проблематика обрађена у овом раду посвећена је дефинисању поступка избора технолошког процеса подземног откопавања угљених слојева веће дебљине у сложеним природно-геолошким условима. На основу разматраног методолошког приступа извршена је практична систематизација технолошког процеса подземног откопавања и детаљна разрада елемената система откопав...

By Jelena Триван

Lučni armirano-betonski mostovi predstavljaju smjelu nosivu inžinjersku konstrukciju u graditeljskoj teoriji i praksi. Takav respekt se prožima kroz edukaciju u studiju građevinske tehnike, a za konkretan primjer projektnim i graditeljskim – izvođačkim rješenjem prije svega skele a zatim svega što slijedi. Konkretno, osvrt i doprinos se posvećuje s...

By Miljan Obradović, Rašid Hadžić

Utiskivanje mješavine koristi se za odlaganje industrijskog otpada nastalog tokom istraživanja i eksploatacije nafte i plina. Taj otpad je uglavnom slojna voda, isplaka koja se koristila pri bušenju, sitnozrni naftni pijesak i naftom zagađena voda. Ovaj se način odlaganja otpada može proširiti na velike zapremine čvrstog i tečnog otpada uz razuman ...

By Almir Šabović, Jasmin Isabegović

Glavni uzrok zagađenja vazduha u gradu Bijeljini su ložišta u domaćinstvima, a malim dijelom saobraćaj i industrija. Zagađenje zavisi od jačine izvora zagađenja, a transport, razblaživanje i taloženje na okolinu zavisi od sledećih faktora: visine uzdizanja zagađujuće materije u zavisnosti od visine dimnjaka, turbulencije i razmjene vazdušnih masa, ...

By Neđo Đurić, Radenko Babić, Petar Savković, Mira Vidaković

Grad Bijeljina sa oko 70 000 stanovnika, nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske, Bosna i Hercegovina. Nagli prirast stanovništva u posljednjih 15 godine, te povećan broj automobila u gradu, stvorili su saobraćajnu gužvu, kako po pitanju kretanja motornih vozila, tako i njihovog parkiranja. Ako se pri tome ima u vidu, da su automobili u...

By Neđo Đurić, Petar Santrač, Željko Bajić

Izgradnja Termoelektrane Ugljevik 3, snage 2 x 300 MW, zahtijevala je detaljnije proučavanje terena, posebno sa aspekta njegove seizmičnosti. Na terenu je ranije konstatovan rasjed u dijelu gdje su planirani budući objekti termoelektrane. Prethodnim terenskim istražnim radovima potvrđeno je njegovo prisustvo, što je što je zahtijevalo detaljnije an...

By Slobodan Nedeljković, Neđo Đurić, Miodrag Popović

December 2012 Original scientific article Geology
RADON U VODAMA SEIZMIČKI AKTIVNIH ZONA TUZLANSKE REGIJE

Već više od trideset godina traju istraživanja na temu naglih promjena (iznenadnog povećanja ili smanjenja) koncentracije radona koja prethodi zemljotresu na određenoj lokaciji U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u vodama seizmički aktivnih zona Tuzlanske regije. Korištena je i opisana metoda mjerenja radona ...

By Uzeir Spona

U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracije aktivnosti radona u seizmički aktivnim zonama Tuzlanske regije. Od velikog broja metoda za mjerenje koncentracije aktivnosti radona izabrana je metoda trag detektora tipa CR39, koji su pogodni za dugotrajna mjerenja radona, od nekoliko dana do više mjeseci, pri čemu dobijeni rezultati predst...

By Uzeir Spona

Dok je kod ostalih građevinskih objekata opterećenje poznato, kod objekata izgrađenih na ili u stijenskoj masi, u većini slučajeva, opterećenje nije poznato jer ono ovisi o nizu čimbenika koji potječu od ponašanja sredine u kojoj se nalazi objekt, zatim o međusobnom međudjelovanju te sredine i obloge, kao i o tehnologiji izvođenja radova. Po...

By Zlatan Talić, Predrag Miščević