×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

SIGURNOST SNABDIJEVANJA ENERGIJOM U REPUBLICI SRPSKOJ

By
Zdravko Milovanović ,
Zdravko Milovanović

Faculty of Mechanical Engineering, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Svetlana Dumonjić-Milovanović
Svetlana Dumonjić-Milovanović
Editor: Anto Gajić

Abstract

Funkcionisanje energetskog sektora sve više poklanja pažnju primjeni aktivnijeg načina u pristupu osiguranja većeg stepena sigurnosti snabdijevanja energijom potrošača. Pri tome se vrše analize rizika, s ciljem definisanja uzročnika za njihov nastanak i njegovog smanjenja. Aktivnosti se sprovode kako u oblasti proizvodnje tako i u oblasti prenosa i distribucije, uz prateću diversifikaciju energetskih izvora po mjestu i vrsti. Takođe, neophodno je uzimanje u obzir energetske tendencije na lokalnom i globalnom nivou, a u skladu sa donešenim strategijama razvoja energetskog sektora. Proces energetske reforme, s ciljem stvaranja jedinstvenog evropskog liberalizovanog energetskog tržišta, uz uspostavu regulatornih agencija za energetiku imaju za cilj obezbjeđenje neophodnih preduslova za pouzdanije i kvalitetnije snabdijevanje potrošača energijom.

References

[{"id":205,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Elektroprivreda Republike Srpske - stanje i pravci daljeg razvoja","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Mili\u010di\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1998"]},"container-title":"\"Energija\", Beograd","volume":null,"issue":"2","page":null}]

[{"id":206,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Karakteristike termoenergetskog potencijala Republike Srpske","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Mili\u010di\u0107"},{"given":"V.","family":"Bijeli\u0107"},{"given":"Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1999"]},"container-title":"Me\u0111unarodno savjetovanje \u201eEnergetika Srpske\u201c, Banja Vru\u0107ica-Tesli\u0107","volume":null,"issue":null,"page":"46-57"}]

[{"id":207,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Optimizacija re\u017eima rada TE-TO Doboj","DOI":null,"author":[{"given":"N. Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2008"]},"container-title":"EEE- Energija, ekonomija, ekologija, List saveza energeti\u010dara Srbije","volume":null,"issue":"1-2","page":null}]

[{"id":208,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Sigurnost sanbdijevanja toplotnom energijom i tehnolo\u0161kom parom u Republici Srpskoj","DOI":null,"author":[{"given":"N. Z.","family":"Milovanovi\u0107"},{"given":"Dumonji\u0107","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":"Energija, ekonomija, ekologija, List saveza energeti\u010dara Srbije","volume":null,"issue":"1","page":"146-151"}]

[{"id":209,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Optimizacija tehni\u010dko-tehnolo\u0161kog rje\u0161enja \u201eTE-TO Doboj\u201c na bazi rekonstrukcije postoje\u0107e \u201eTO Doboj\u201c, III Simpozijum \u201eIstra\u017eivanje i projektovanje za privredu, Beograd, 21-22. decembar 2007. god","DOI":null,"author":[{"given":"N. Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":"Zbornik radova","volume":null,"issue":null,"page":"20-95"}]

[{"id":210,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Prethodna studija opravdanosti izgradnje TE-TO Doboj","DOI":null,"author":[{"given":"N. Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"129"}]

[{"id":211,"citationNumber":"7","type":"journal-article","title":"Prethodna studija o ekonomskoj opravdanosti izgradnje TE Stanari","DOI":null,"author":[{"given":"Z.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2007"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":212,"citationNumber":"8.","type":"journal-article","title":"Plan razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine, Energetski institut \"Hrvoje Po\u017ear\" Zagreb i Ekonomski institut ad Banja Luka","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["2010"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"1162"}]

[{"id":213,"citationNumber":null,"type":"journal-article","title":"Strategije razvoja energetike Republike Srpske u periodu od 1955. do 2020. godine sa osvrtom na kontinuitet u daljoj budu\u0107nosti, Prvi deo: Strategija razvoja elektroprivrede, Knjiga 2: Razvoj elektroprivrede Republike Srpske od 2000. do 2020. godine, Sveska 1: Strategija razvoja proizvodnog dijela sistema, Energoprojekat-Entel d.d. Beograd,","DOI":null,"author":[],"issued":{"date-parts":["1997"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.