×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original scientific article

KOMPLEKSNO ISKORIŠĆENJE MINERALNOSIROVINSKE BAZE GATAČKE UGLJONOSNE FORMACIJE

By
Boško Vuković
Boško Vuković
Contact Boško Vuković

Rudnik i termoelektrana Gacko, Gacko, Bosnia Herzegovina

Abstract

U najvećem broju ležišta energetskih mineralnih sirovina, pored jedne korisne komponente, prisutne su i druge prateće komponente koje se najčešće mogu rentabilno i ekonomično koristiti. Kompleksno korišćenje mineralno sirovinske baze je u interesu povećanja dohotka i što racionalnijeg iskorišćenja svakog ležišta, a to, razumije se, zavisi od opštih tehničkih, tehnoloških i ekonomskih uslova i mogućnosti. U ležištu uglja Gacko pored uglja kao osnovne mineralne sirovine kao prateće mineralne sirovine javljaju se povlatne gline i laporci. Nijedna od navedenih pratećih sirovina trenutno nema ekonomski značaj, ali to je prvenstveno iz razloga što nisu sprovedene geološko-ekonomske analize o mogućnosti upotrebe pratećih sirovina. Povlatne gline iz ležišta uglja Gacko mogle bi naći primjenu u keramičkoj industriji a laporci u cementnoj industriji.

References

[{"id":237,"citationNumber":"1","type":"journal-article","title":"Izve\u0161taj o tehnolo\u0161kim laboratorijskim ispitivanjima glina iz nalazi\u0161ta povlatne zone Centralnog polja","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Hrustanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1987"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"2-18"}]

[{"id":238,"citationNumber":"2","type":"journal-article","title":"Istra\u017eivanje le\u017ei\u0161ta nemetala-gra\u0111evinskih materijala","DOI":null,"author":[{"given":"\u041c.","family":"Ili\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1995"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":null}]

[{"id":239,"citationNumber":"3","type":"journal-article","title":"Ekonomska geologija i osnovi ekonomike mineralnih sirovina","DOI":null,"author":[{"given":"S.","family":"Jankovi\u0107"},{"given":"D.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1985"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"66"}]

[{"id":240,"citationNumber":"4","type":"journal-article","title":"Elaborat o sirovinskoj bazi uglja povlatne ugljene zone gata\u010dkog basena sa stanjem 31.12.1976","DOI":null,"author":[{"given":"R.","family":"Milojevi\u0107"},{"given":"B.","family":"Golo"},{"given":"R.","family":"Jovi\u0107"},{"given":"\u041c.","family":"Govedarica"}],"issued":{"date-parts":["1976"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"2-19"}]

[{"id":241,"citationNumber":"5","type":"journal-article","title":"Geolo\u0161ko-ekonomska ocena le\u017ei\u0161ta novih i netradicionalnih nemetali\u010dnih mineralnih sirovina","DOI":null,"author":[{"given":"D.","family":"Milovanovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["1989"]},"container-title":"Tehnika","volume":null,"issue":"8-9","page":"656-663"}]

[{"id":242,"citationNumber":"6","type":"journal-article","title":"Kompleksna ocena gata\u010dkog ugljenog basena i njegov zna\u010daj za ukupni energetski potencijal Republike Srpske","DOI":null,"author":[{"given":"B.","family":"Vukovi\u0107"}],"issued":{"date-parts":["2000"]},"container-title":null,"volume":null,"issue":null,"page":"3-4"}]

Citation

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.