×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Аутори у раду, указују на корисност да се као претходница при археолошким истраживањима неког простора користе полазишта палео инжењерско-геолошке и хидрогеолошке генезе датог простора. У даљем поступку корисно је спровести одговарајуће методе геофизичких истраживања, пре свега геоелектрично сондирање чије резултате треба верификовати истражним буш...

By Слободан Недељковић, Миодраг Поповић