×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Stalni porast broja stanovnika, sve više onemogućava adekvatnu zdravstvenu zaštitu celom stanovništvu, pogotovu u nerazvijenim zemljama. Ubrzan razvoj informaciono komunikacionih tehnologija, a posebno mobinih mreža se može iskoristiti kao polazna osnova za transformaciju rigidnog zdravstvenog sistema u fleksibilan i otvoren sistem koji bi mogao da...

By Ana Uzelac, Dragan Zoranović, Nenad Gligorić, Miljan Vučetić, Sanja Vuković